Wstęp

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z 4 maja 2016r.), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, Seweryn Sildatk Software, zwanym w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą", z siedzibą w 83-403 Grabowo Kościerskie, ul. Słoneczna 9A/1, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

I. Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin,

 • Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344)
 • Serwis – serwis internetowy "parafiaplus.pl", działający pod adresem https://parafiaplus.pl,

 • Usługodawca – firma "Seweryn Sildatk Software" z adresem siedziby: 83-403 Grabowo Kościerskie, ul. Słoneczna 9A/1, NIP: 5911666829,

 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę,

 • Parafia – każda parafia, sanktuarium lub zakon, które korzystają z systemu rezerwacji intencji mszalnych, na rzecz których przyjmowane są rezerwacje intencji mszalnych oraz tworzone jest konto,

 • Konto – podstrona WWW zawierająca wyodrębnione na rzecz Parafii funkcjonalności Serwisu,

 • Intencja mszalna - pojedynczy wpis rezerwacji intencji mszalnej złożonej w Serwisie.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy oraz Parafii związanych z użytkowaniem Serwisu.

 2. Przedmiotem usług Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci listy intencji mszalnych w poszczególnych okresach dla poszczególnej Parafii oraz składania rezerwacji intencji mszalnych online w wybranej Parafii.

 3. Przedmiotem usług Usługodawcy na rzecz Parafii jest udostępnienie Konta w Serwisie umożliwiającego składanie, przyjmowanie, edytowanie oraz zarządzanie intencjami mszalnymi udostępnionymi Usługobiorcom.
 4. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 5. Usługobiorca oraz Parafia biorą na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Usługobiorca nie może zgłaszać roszczeń dla złożonych intencji mszalnych na Koncie Parafii w sytuacji jego dezaktywacji.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca oraz Parafia korzystający z usług Serwisu.

III. Utworzenie Konta Parafii w Serwisie

 1. Utworzenie wyodrębnionego konta Parafii jest usługą odpłatną.

 2. Usługa utworzenia Konta Parafii w Serwisie świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Usługa wspiera sprawne zarządzanie systemem intencji mszalnych.

 3. Konto Parafii tworzone jest na podstawie złożonego przez Parafię zlecenia wykonania usług przez Usługodawcę. Koszty utworzenia konta ponosi Parafia na rzecz Usługodawcy.

 4. Skorzystanie z usługi wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla  utworzenia Konta oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, tj. imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres do korespondencji, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer telefonu kontaktowego.

 5. Subskrypcja korzystania z Konta Parafii w Serwisie może być nieodpłatna lub odpłatna. Odpłatność subskrypcji zależna jest od wybranej przez Parafię oferty.

 6. Usługa nieodpłatnego korzystania z Serwisu przez Parafię udostępniana jest na kolejne okresy subskrypcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego Konta Parafii w Serwisie zawarta jest na czas nieokreślony, chyba że zostanie wypowiedziana przez Parafię  z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 7. Usługa odpłatnego korzystania z Serwisu przez Parafię dostępna jest przez czas określony odpowiadający zakupionemu okresowi subskrypcji.

 8. Umowa o świadczenie usługi odpłatnego Konta Parafii w Serwisie wygasa z upływem ustalonego okresu subskrypcji, chyba że Usługobiorca zakupi usługę na kolejny okres subskrypcji. Usługodawca ma prawo do dezaktywacji Konta po wygaśnięciu okresu subskrypcji bez uprzedzenia o tym Parafii.

 9. Aktualna oferta cenowa za subskrypcję dostępu do Konta Parafii w Serwisie, wraz z dostępnymi promocjami i rabatami prezentowana jest na stronie internetowej https://parafiaplus.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych klientów.

 10. Płatność w ramach subskrypcji dokonywana jest z góry na początku okresu subskrypcji.

 11. Usługodawca może zawiesić świadczenie usługi Konta Parafii w Serwisie w celu dokonania wyjaśnień, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Parafii w Serwisie w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Parafii w następujących przypadkach:

  1. w przypadku istotnego naruszenia przez Parafię postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do Konta Parafii w Serwisie,

  2. w przypadku wykorzystywania usługi Konta Parafii w Serwisie niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodnie z niniejszym Regulaminem,

 12. Parafia korzystająca z dotychczasowej usługi Konta może skorzystać z niej na dotychczasowych zasadach.

IV. Warunki używania Serwisu

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://parafiaplus.pl
 2. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

 3. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 4. Usługobiorca oraz Parafia zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 6. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  1. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  2. połączenie z Internetem,

  3. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  4. włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  5. włączoną obsługę plików Cookie.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Parafii, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

 8. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

  1. bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  2. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  3. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  4. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  5. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 9. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

  1. Publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych.

 2. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Parafii interakcję z Serwisem w postaci:

  1. Akceptacji do publikacji treści w postaci wpisów intencji mszalnych złożonych przez Usługobiorcę,

  2. publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych,

  3. zarządzania, edycji i usuwania wpisów intencji mszalnych,

  4. konfiguracji funkcjonowania Serwisu w zakresie terminów wyświetlanych intencji mszalnych, terminów przyjmowania nowych intencji mszalnych, jak i ustalania godzin intencji mszalnych oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.,

  5.  wysyłania powiadomień Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis udostępnia Parafii posiadającej aktywne Konto dane kontaktowe Usługobiorcy w postaci:

  1. adresu e-mail

  2. telefonu kontaktowego

  3. imienia i nazwiska

 4. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

 5. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

  1. zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

  2. zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

  3. zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

  4. zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

  5. zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe,

  6. zabrania się umieszczenia przez Usługobiorcę intencji mszalnych w Serwisie o powtarzalnej treści w znacznej ilości w krótkim okresie czasu (tzw. Mszy świętej gregoriańskiej) bez zgody Parafii,

  7. złożona przez Usługobiorcę rezerwacja intencji mszalnej w Serwisie wymaga akceptacji przez Parafię posiadającą aktywne Konto,

  8. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Usługodawcę treści złożonej rezerwacji intencji mszalnej Parafii,

  9. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień od Parafii z Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
  10. Usługobiorca wyraża zgodę na publikację treści złożonej intencji mszalnej jako widocznej publicznie dla pozostałych Usługobiorców oraz użytkowników po jej akceptacji przez Parafię lub bezpośrednio po jej złożeniu,

  11. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż treść złożonej intencji mszalnej może zostać zmodyfikowana przed jej akceptacją przez Parafię, w celu zapewnienia prawidłowej składni językowej, bądź usunięcia treści nieakceptowanych, o których mowa w pkt IV niniejszego regulaminu,

  12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż złożona treść intencji mszalnej może zostać usunięta przez Parafię lub Usługodawcę w przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub w przypadku nie uzyskania akceptacji treści przez Parafię.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

VII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chronionych prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) ich prawnego właściciela.

 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę lub parafię w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy lub Parafii oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje  się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

 4. Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców oraz Parafię, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub Parafii, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców lub Parafię do Serwisu, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą, a Parafią i Usługobiorcą;

  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca lub Parafia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców oraz Parafii.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 8. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

 9. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 667 823 714

 10. Kontakt przy użyciu wskazanych w niniejszym Regulaminie środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

parafiaplus.pl

Uwaga! Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.