Wstęp

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z 4 maja 2016r.), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, Seweryn Sildatk Software, zwanym w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą", z siedzibą w 83-403 Grabowo Kościerskie, ul. Słoneczna 9A/1, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

I. Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Autopay – Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561,
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, powierzone Usługodawcy przez Parafię w celu realizacji Umowy.
 • Intencja mszalna - pojedynczy wpis rezerwacji intencji mszalnej złożonej w Serwisie.
 • Konto – podstrona WWW zawierająca wyodrębnione na rzecz Parafii funkcjonalności Serwisu, rozumiane jako zasoby informatyczne w ramach Serwisu, do których Parafia uzyskuje dostęp po aktywacji Subskrypcji oraz każdorazowym logowaniu. Przy wykorzystaniu Konta Parafia może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
 • Oferta – określony Pakiet dostępu do usług wyodrębnionych pod względem funkcjonalnym i cenowym,
 • Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Parafii wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia usług rozpoczynający się w chwili utworzenia Konta Parafii i kończący się po upływie ustalonego okresu,
 • Pakiet – wyodrębniony zestaw poszczególnych funkcjonalności Serwisu udostępnionych dla Konta Parafii,
 • Parafia lub Instytucja kościelna – każda parafia, sanktuarium lub zakon, które korzystają z systemu rezerwacji intencji mszalnych, na rzecz których przyjmowane są rezerwacje intencji mszalnych oraz tworzone jest konto,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis – serwis internetowy "parafiaplus.pl", działający pod adresem https://parafiaplus.pl,
 • Strona/Strony – strona/strony Umowy, tj. odpowiednio Parafia, Instytucja kościelna lub Usługodawca pojedynczo lub łącznie,
 • Strona internetowa – strona internetowa Serwisu dostępna pod adresem: https://parafiaplus.pl,
 • Subskrypcja – opłata należna Usługodawcy od Parafii lub Instytucji kościelnej z tytułu świadczenia Usług, ustalana na podstawie wybranego przez Parafię lub Instytucję kościelna Pakietu z oferty oraz długości trwania okresu rozliczeniowego,
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Parafią lub Instytucją kościelną, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie i Ofercie,
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej, bądź Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w zakresie określonym  w wybranym przez Parafię lub Instytucję kościelną Pakietu. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej oraz Usługobiorcy został wskazany rozdziale VII Regulaminu,
 • Usługa Autopay – usługa służąca do składania dobrowolnych ofiar tytułem złożonej intencji mszalnej, opisana w rozdziale VIII Regulaminu, świadczona w ramach Serwisu wyłącznie na rzecz płatnika przez Autopay za pośrednictwem systemu płatności online Autopay oraz art. 3 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.),
 • Usługodawca – firma "Seweryn Sildatk Software" z adresem siedziby: 83-403 Grabowo Kościerskie, ul. Słoneczna 9A/1, NIP: 5911666829,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę,
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344),
 • Użytkownik – przedstawiciel Parafii lub Instytucji kościelnej oraz osoba fizyczna, którzy uzyskali uprawnienia do logowania w Serwisie oraz dokonywania w nim określonych czynności,

 II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy oraz Parafii lub Instytucji kościelnej związanych z użytkowaniem Serwisu i Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają w szczególności sposób utworzenia Konta w Serwisie, warunki korzystania z Usług oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze technicznym i porządkowym.
 3. Przedmiotem usług Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci listy intencji mszalnych w poszczególnych okresach dla poszczególnej Parafii lub Instytucji kościelnej oraz składania rezerwacji intencji mszalnych online w wybranej Parafii lub Instytucji kościelnej.
 4. Przedmiotem usług Usługodawcy na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej jest udostępnienie Konta w Serwisie umożliwiającego w szczególności wsparcie procesu polegającego na składaniu, przyjmowaniu, edytowaniu oraz zarządzaniu intencjami mszalnymi udostępnionymi Usługobiorcom, poprzez udostępnianie Parafii lub Instytucji kościelnej narzędzi umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych oraz pozwalających na pobieranie płatności online, w zakresie i na warunkach określonych w wybranej przez Parafię lub Instytucję kościelną Ofercie.
 5. Korzystanie z funkcjonalności płatności online jest dobrowolne i wymaga zawarcia przez Parafię lub Instytucję kościelną odrębnej umowy, o której mowa w rozdziale VIII pkt. 2
 6. Parafia lub Instytucja kościelna oraz Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 8. Usługobiorca oraz Parafia lub Instytucja kościelna biorą na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Usługobiorca nie może zgłaszać roszczeń dla złożonych intencji mszalnych na Koncie Parafii lub Instytucji kościelnej w sytuacji jego dezaktywacji.
 10. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca oraz Parafia korzystający z usług Serwisu.

III. Utworzenie Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie

 1. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga utworzenia Konta Parafii lub Instytucji kościelnej, a w przypadku usług płatnych – uiszczenia należności z tytułu Subskrypcji. Utworzenie Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją przez Parafię lub Instytucję kościelną postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem Parafii lub Instytucji kościelnej do ich przestrzegania. Z chwilą utworzenia Konta w Serwisie Parafia lub Instytucja kościelna oświadcza ponadto, że zapoznała się z Polityce prywatności oraz wskazanymi w niej zasadami przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Utworzenie wyodrębnionego konta Parafii lub Instytucji kościelnej jest usługą odpłatną.
 3. Usługa utworzenia Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Usługa wspiera sprawne zarządzanie systemem intencji mszalnych.
 4. Konto Parafii lub Instytucji kościelnej tworzone jest na podstawie złożonego przez Parafię lub Instytucje kościelną zlecenia wykonania usług przez Usługodawcę. Koszty utworzenia Konta ponosi Parafia lub Instytucja kościelna na rzecz Usługodawcy.
 5. Skorzystanie z usługi wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla  utworzenia Konta oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, tj. imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres do korespondencji, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Z chwilą utworzenia Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Parafią lub Instytucją kościelną Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

IV. Wybór i zmiana oferty

 1. Wybór Pakietu z Oferty świadczonych w Serwisie usług dokonywany jest przed utworzeniem Konta Parafii lub Instytucji kościelnej. Dostępne Pakiety oraz funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę usług opisane zostały w Ofercie znajdującej się pod adresem: https://parafiaplus.pl
 2. Korzystanie z Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie może być nieodpłatne lub odpłatne. Odpłatność subskrypcji zależna jest od wybranej przez Parafię lub Instytucję kościelną oferty.
 3. Usługa nieodpłatnego korzystania z Serwisu przez Parafię lub Instytucje kościelną udostępniana jest na kolejne okresy rozliczeniowe bez konieczności uiszczania opłaty tytułem Subskrypcji.
 4. Usługa odpłatnego korzystania z Serwisu przez Parafię lub Instytucje kościelną dostępna jest przez czas określony odpowiadający zakupionemu okresowi Subskrypcji.
 5. Aktualna oferta cenowa tytułem dostępu do Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie, wraz z dostępnymi promocjami i rabatami prezentowana jest na stronie internetowej https://parafiaplus.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych klientów.
 6. Zmiana wyboru oferty może nastąpić również w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 7. Usługodawca umożliwia zmianę Pakietu oferowanych usług na wyższy, jak i niższy.
 8. W przypadku zmiany Pakietu z niższego na wyższy, Parafia lub Instytucja kościelna zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy dopłaty do Subskrypcji. Kwota dopłaty zostanie ustalona jako iloczyn miesięcy pozostałych do końca trwania obowiązującego Okresu Rozliczeniowego oraz różnicy pomiędzy stawką nowej i dotychczasowej wartości Subskrypcji w przeliczeniu na jeden miesiąc.
 9. Zmiana Pakietu oferowanych usług nie wpływa na długość trwania dotychczasowej Subskrypcji i obowiązującego Parafię lub Instytucję kościelną Okresu Rozliczeniowego.
 10. Parafia lub Instytucja kościelna przyjmuje do wiadomości, że zmiana Pakietu z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności Konta do funkcji przewidzianych w ramach wybranego Pakietu. Wykaz funkcji właściwych dla poszczególnych Pakietów znajduje się na stronie internetowej https://parafiaplus.pl
 11. Zmiana Pakietu z wyższego na niższy nie uprawnia Parafii lub Instytucji kościelnej do zwrotu Subskrypcji w wysokości proporcjonalnej do kwoty nowej wysokości Subskrypcji i liczby miesięcy pozostałych do końca trwania Okresu Rozliczeniowego.
 12. Płatność w ramach Subskrypcji dokonywana jest z góry na początku Okresu Rozliczeniowego.

V. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa o świadczenie usługi odpłatnego Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie zawarta jest na czas określony.
 3. Umowa o świadczenie usługi odpłatnego Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie wygasa z upływem ustalonego Okresu Rozliczeniowego Subskrypcji, chyba że Parafia lub Instytucja kościelna aktywuje Subskrypcję na kolejny Okres Rozliczeniowy. Usługodawca ma prawo do dezaktywacji Konta po wygaśnięciu okresu Subskrypcji bez uprzedzenia o tym Parafii lub Instytucji kościelnej.
 4. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że rozwiązanie Umowy z Parafią lub Instytucja kościelną następuje z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Strona doręczyła drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 5. Usługodawca może zawiesić świadczenie usługi Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie w celu dokonania wyjaśnień, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Parafii lub Instytucji kościelnej w następujących przypadkach:
  1. w przypadku rażącego naruszenia przez Parafię lub Instytucję kościelną postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie,
  2. ustalenia, że Parafia lub Instytucja kościelna prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu informatycznego Usługodawcy, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
  3. w przypadku wykorzystywania usługi Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
 1. Parafia lub Instytucja kościelna przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie jest równoznaczne dla tej Parafii lub Instytucji kościelnej z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych, w tym danych wprowadzanych przez Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Parafii lub Instytucji kościelnej powstałe na skutek usunięcia Konta Parafii lub Instytucji kościelnej, w tym szkody będące następstwem utraty danych znajdujących się na Koncie, w przypadku, gdy Konto to zostało usunięte na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

VI. Warunki używania Serwisu i bezpieczeństwo

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://parafiaplus.pl
 2. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 4. Usługobiorca oraz Parafia lub Instytucja kościelna zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 6. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie urządzenia z wyświetlaczem umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych,
  2. posiadania dostępu do sieci Internet, gwarantującego nieprzerwany dostęp do Usług podczas korzystania z nich,
  3. zainstalowanie dowolnej przeglądarka internetowej, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  4. włączenie obsługi skryptów JavaScript,
  5. włączenie obsługi plików Cookie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Parafii lub Instytucji kościelnej, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz podmiotów niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 6.
 9. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z Usług, Usługobiorca oraz Parafia lub Instytucja kościelna mają obowiązek zadbać, aby używane oprogramowanie było aktualne.
 10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorców i Parafię lub Instytucje kościelną. Szczegółowe cele oraz zasady korzystania z powyższych plików zostały wskazane w Polityce prywatności.
 11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, bez pogarszania ich jakości lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 12. Parafia lub Instytucja kościelna nie powinna korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu osobom nieuprawnionym.
 13. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  1. bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  2. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  3. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  4. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  5. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 14. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 15. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Serwisu, Usługobiorca, Parafia lub Instytucja kościelna powinni przerwać korzystanie z Serwisu.

VII. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  1. publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych.
 2. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Parafii lub Instytucji kościelnej interakcję z Serwisem w postaci:
  1. akceptacji do publikacji treści w postaci wpisów intencji mszalnych złożonych przez Usługobiorcę,
  2. publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych,
  3. zarządzania, edycji i usuwania wpisów intencji mszalnych,
  4. konfiguracji funkcjonowania Serwisu w zakresie terminów wyświetlanych intencji mszalnych, terminów przyjmowania nowych intencji mszalnych, jak i ustalania godzin intencji mszalnych, generowania wydruków i zarządzania uroczystościami oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę,
  5. wysyłania powiadomień Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Poszczególne funkcjonalności Serwisu opisane w pkt. 2 udostępniane są Parafii lub Instytucji kościelnej w zależności od wybranego Pakietu Oferty.
 4. Serwis udostępnia dodatkowe i dobrowolne usługi i narzędzia umożliwiające Parafii lub Instytucji kościelnej i Usługobiorcom korzystającym z Konta Parafii lub Instytucji kościelnej pozwalające na interakcję z Serwisem w postaci:
  1. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji „Triduum”, rozumianej jako pojedynczą intencję mszalną powtarzającą się w trzech kolejno następujących po sobie dniach,
  2. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji „Nowenny”, rozumianej jako pojedynczą intencję mszalną powtarzającą się w dziewięciu kolejno następujących po sobie dniach,
  3. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji „Gregoriańskiej”, rozumianej jako pojedynczą intencję mszalną powtarzającą się w trzydziestu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianą w intencji jednej osoby zmarłej,
  4. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji „Do Dworu Niebieskiego”, rozumianej jako pojedynczą intencję mszalną powtarzającą się w trzydziestu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianą w intencji jednej osoby żyjącej, będącej w szczególnej potrzebie,
  5. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji „30 pojedynczych intencji”, rozumianej jako pojedynczą intencję mszalną powtarzającą się w trzydziestu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianą w intencjach innych niż w lit. c i d,
  6. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji "Zbiorowej majowej", rozumianej jako zbiorową intencję mszalną powtarzającą się w trzydziestu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianych w intencji za osoby żyjące, w intencjach innych niż w lit. c, d i e,
  7. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji "Zbiorowej listopadowej", rozumianej jako zbiorową intencję mszalną powtarzającą się w trzydziestu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianych w intencji za osoby zmarłe, w intencjach innych niż w lit. c, d, e i f,
  8. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji "Wieczystej", rozumianej jako zbiorową intencję mszalną powtarzającą się cyklicznie tak długo, jak będzie istniało dane zgromadzenie/miejsce kultu religijnego, odprawianą w intencjach innych niż w lit. f i g,  
  9. publikowania i akceptacji treści w postaci intencji "Związku mszalnego", rozumianej jako zbiorową intencję mszalną powtarzającą się w 365-ciu kolejno następujących po sobie dniach, odprawianych w każdej intencji innej niż w lit. f, g i h,
  10. przyjmowania i składania za pośrednictwem Serwisu płatności online tytułem ofiary za złożoną intencję mszalną.
 5. Serwis udostępnia Parafii lub Instytucji kościelnej posiadającej aktywne Konto dane kontaktowe Usługobiorcy w postaci:
  1. adresu e-mail
  2. telefonu kontaktowego
  3. imienia i nazwiska
  4. adresu do korespondencji
 6. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VIII. Regulamin udostępniania płatności online

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi płatności online Autopay.
 2. Celem uruchomienia przez Usługodawcę na Koncie Parafii lub Instytucji kościelnej funkcjonalności Usług Autopay wymagane jest zawarcie odrębnej umowy przez Parafię lub Instytucje kościelną z Autopay na świadczenie usług płatniczych.
 3. Usługodawca zapewnia Parafii lub Instytucji kościelnej funkcjonalność polegającą na możliwości składania ofiar przez Usługobiorców tytułem złożonej intencji mszalnej. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Parafię lub Instytucje kościelną.
 4. Usługodawca przekierowuje osoby korzystające z Serwisu na stronę działającą w ramach Serwisu, umożliwiającą realizację złożenia ofiary na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej z wykorzystaniem użytkowanych przez płatnika systemów bankowości elektronicznej, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Autopay z płatnikiem w drodze akceptacji regulaminu określonego przez Autopay.
 5. Autopay ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi Autopay, realizowanej na podstawie regulaminu określonego przez Autopay. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Autopay są rozpatrywane przez Autopay.
 6. Parafia lub Instytucja kościelna może bezpłatnie korzystać z funkcjonalności, o której mowa w ust. 3. Parafia lub Instytucja kościelna nie jest uprawniona do pobierania od płatników ofiar jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z Usługi Autopay.
 7. Parafia lub Instytucja kościelna przyjmuje do wiadomości i jednocześnie akceptuje, iż od kwoty złożonej ofiary potrącana będzie przez Autopay prowizja, której wysokość ustalona została w umowie zawartej przez Parafię lub Instytucję kościelną z Autopay. Na pobraną prowizje składać się będzie opłata pobrana przez Autopay oraz wynagrodzenie Usługodawcy, będącego partnerem Usług Autopay.
 8. Parafia lub Instytucja Kościelna wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę oraz Autopay prowizji, o której mowa w ust. 7, ze środków pieniężnych przekazywanych przez Usługobiorców poprzez Serwis na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej.
 9. Autopay świadczy usługi określone w Regulaminie na podstawie wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych, stanowiącego rejestr działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (numer UKNF: IP17/2013). Organem nadzorującym działalność Autopay jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 10. Funkcjonalność określona w niniejszym Regulaminie przeznaczona jest wyłącznie dla Parafii lub Instytucji kościelnych posiadających Konto w Serwisie.
 11. Akceptując Regulamin Parafia lub Instytucja kościelna przyjmuje do wiadomości, że Usługa Autopay realizowana jest przez Autopay wyłącznie na rzecz płatnika ofiary, zgodnie z regulaminem określonym przez Autopay.
 12. W celu umożliwienia skorzystania z Usługi Autopay, Usługodawca musi przekazać Autopay następujące dane osobowe Parafii lub Instytucji kościelnej korzystającej z funkcjonalności: nazwę Parafii lub Instytucji kościelnej, imię i nazwisko przedstawiciela Parafii lub Instytucji kościelnej, adres, NIP, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer REGON, numer telefonu.
 13. Usługodawca przekaże dane Parafii lub Instytucji kościelnej wskazane w ust. 12, w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy Parafią lub Instytucją kościelną, a Usługodawcą, polegającej na umożliwieniu skorzystania z funkcjonalności, o której mowa w niniejszym Regulaminie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

IX. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz należytego wykonania usług, jak również w celu ochrony danych i informacji zgromadzonych przez Parafię lub Instytucje kościelną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Usługi świadczone były na rzecz Parafii lub Instytucji kościelnej w sposób ciągły, niezakłócony i zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celach konserwacyjnych, naprawczych lub w celach aktualizacji albo rozbudowy Serwisu lub Usług – o ile działania te takiej przerwy wymagają.
 3. Usługodawca zobowiązany jest planować ewentualne przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Parafii lub Instytucji kościelnej i Usługobiorców.
 4. Parafia lub Instytucja kościelna zobowiązana jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający ich działania oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentami udostępnionymi przez Usługodawcę w związku z zawarciem lub realizacja Umowy.
 5. Parafia lub Instytucja kościelna ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez swoich Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób, jak za działania i zaniechania własne.
 6. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  2. zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  3. zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  4. zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  5. zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe,
  6. zabrania się umieszczenia przez Usługobiorcę intencji mszalnych w Serwisie o powtarzalnej treści w znacznej ilości w krótkim okresie czasu (tzw. Mszy świętej gregoriańskiej) bez zgody Parafii lub Instytucji kościelnej,
  7. złożona przez Usługobiorcę rezerwacja intencji mszalnej w Serwisie wymaga akceptacji przez Parafię lub Instytucję kościelną posiadającą aktywne Konto,
  8. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Usługodawcę treści złożonej rezerwacji intencji mszalnej Parafii lub Instytucji kościelnej,
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień od Parafii lub Instytucji kościelnej z Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na publikację treści złożonej intencji mszalnej jako widocznej publicznie dla pozostałych Usługobiorców oraz użytkowników po jej akceptacji przez Parafię lub Instytucje kościelną lub bezpośrednio po jej złożeniu,
  1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż treść złożonej intencji mszalnej może zostać zmodyfikowana przed jej akceptacją przez Parafię lub Instytucje kościelną, w celu zapewnienia prawidłowej składni językowej, bądź usunięcia treści nieakceptowanych, o których mowa w rozdziale IV niniejszego regulaminu,
  2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż złożona treść intencji mszalnej może zostać usunięta przez Parafię lub Instytucję kościelną, bądź Usługodawcę w przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub w przypadku nie uzyskania akceptacji treści przez Parafię lub Instytucję kościelną.
 9. Odpowiedzialność za poprawność, aktualność, kompletność i zgodność z prawem wprowadzonych do Serwisu danych spoczywa na Parafii lub Instytucji kościelnej. Usługodawca nie kontroluje poprawności, sposobu i rodzaju wprowadzanych przez Usługobiorców i Parafię lub Instytucję kościelną danych.

X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za szkody wynikające z:

a. niespełnienia przez Usługobiorcę, Parafię lub Instytucje kościelną warunków technicznych, o których mowa w rozdziale VI pkt. 6 Regulaminu,

b. braku lub przerw w dostępie do Internetu po stronie Usługobiorcy, Parafii lub Instytucji kościelnej,

c. nieprawidłowości w korzystaniu z Usług przez Parafię lub Instytucję kościelną, w tym nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie,

d. błędów lub braków w danych podanych przez Parafię lub Instytucję kościelną,

e. wystąpienia przerwy technicznej wynikającej z przyczyn, o których mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu, pod warunkiem, że przerwa techniczna nie przekracza 48 godzin kolejno po sobie następujących,

f. wystąpienia przerwy technicznej, a także trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług wynikającej z przyczyn niezależnych od usługodawcy lub będącej następstwem zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

g. utraty danych dostępowych (loginu i hasła) służących do logowania w Serwisie,

h. udostępnienia przez Parafię lub Instytucję kościelną osobom trzecim danych dostępowych (loginu i hasła) służących do logowania w Serwisie, a także uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione, wskutek korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonych urządzeń,

i. utraty danych znajdujących się na Koncie, w przypadku gdy Konto to zostało usunięte na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

j. utratą danych znajdujących się na Koncie spowodowanej siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Parafii lub Instytucji kościelnej, bądź ich Użytkownika;

k. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci Internet: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy komputerowe lub zdarzeń podobnych,

l. nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym załączników stanowiących jego integralną część,

m. korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

n. zamieszczania przez Parafię lub Instytucję kościelną, bądź ich Użytkownika w Serwisie danych o charakterze bezprawnym,

o. oraz innych okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Usługodawca odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym Usług, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania Usługodawcy. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy względem Parafii w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości bieżącej wartości Subskrypcji uiszczonej przez Parafię lub Instytucje kościelną z tytułu świadczenia Usług i obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.

 XI. Dane osobowe

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z RODO. Korzystając z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności i akceptuje zawarte w niej postanowienia.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach.
 3. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 4. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca oraz Parafia lub Instytucja kościelna przyjmują do wiadomości, że Usługodawcy przysługują wszelkie prawa autorskie do Serwisu oraz jego elementów, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Serwisu lub jego elementów bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie ww. praw autorskich i spotka się z z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem Usługobiorcy lub Parafii do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 3. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chronionych prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 4. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) ich prawnego właściciela.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

XIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę, Parafię lub Instytucję kościelną w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy, Parafii lub Instytucji kościelnej oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Usługodawca pozostawia bez rozpatrzenia reklamację niezawierającą danych umożliwiających identyfikację składającego.
 4. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Parafii lub Instytucji kościelnej przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.

XIV. Zmiany Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje  się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 3. Zmiana Oferty nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Usługodawcę w każdym czasie. Zmiana Oferty nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 5. Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XV. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca komunikuje się z Parafią lub Instytucją kościelną drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, na dane przypisane do Konta Parafii lub Instytucji kościelnej w Serwisie.
 3. Parafia lub Instytucja kościelna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Usługodawcy i Autopay, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji. W przypadku braku takiego powiadomienia informacje przekazywane na dotychczasowe dane Parafii lub Instytucji kościelnej uważa się za dokonane skutecznie.
 4. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, Parafię lub Instytucje kościelną, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 5. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, Parafii lub Instytucji kościelnej, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców, Parafię lub Instytucję kościelną do Serwisu, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą, a Parafią lub Instytucją kościelną i Usługobiorcą;
  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca, Parafia lub Instytucja kościelna.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 9. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajdują się na niniejszej stronie internetowej pod aktualnym Regulaminem.
 10. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 667 823 714
 11. Kontakt przy użyciu wskazanych w niniejszym Regulaminie środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
 12. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy, bądź powstałe na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

parafiaplus.pl

Uwaga! Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.