I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin

 • Serwis – serwis internetowy "parafiaplus.pl", działający pod adresem https://parafiaplus.pl

 • Usługodawca – firma "Seweryn Sildatk Software" z adresem siedziby: 83-403 Grabowo Kościerskie, ul. Słoneczna 9A/1, NIP: 5911666829,

 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 • Parafia – każda parafia korzystająca z systemu rezerwacji intencji mszalnych, na rzecz której przyjmowane są rezerwacje intencji mszalnych oraz tworzone jest konto,

 • Konto – podstrona WWW zawierająca wyodrębnione na rzecz Parafii funkcjonalności Serwisu

 • Intencja mszalna - pojedynczy wpis rezerwacji intencji mszalnej złożonej w Serwisie

 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy oraz Parafii związanych z użytkowaniem Serwisu.

 • Dla Parafii tworzone jest wyodrębnione konto umożliwiające składanie, przyjmowanie, edytowanie oraz zarządzanie intencjami mszalnymi.

 • Konto Parafii tworzone jest na podstawie odrębnie zawartej umowy lub złożonego przez Parafię zlecenia wykonania usług przez Usługodawcę. Utworzenie konta Parafii jest odpłatne. Koszty utrzymania konta ponosi Parafia na rzecz Usługodawcy.

 • Konto Parafii po upływie ustalonego okresu aktywacji wygasa. Usługodawca ma prawo do dezaktywacji Konta po wygaśnięciu okresu aktywacji bez uprzedzenia o tym Parafii.

 • Usługobiorca nie może zgłaszać roszczeń dla złożonych intencji mszalnych na Koncie Parafii w sytuacji jego dezaktywacji,

 • Przedmiotem usług Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci listy intencji mszalnych w poszczególnych okresach dla poszczególnej Parafii oraz składania rezerwacji intencji mszalnych online w wybranej Parafii.

 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 • Usługobiorca oraz Parafia biorą na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca oraz Parafia korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  • połączenie z Internetem,

  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  • włączoną obsługę plików Cookie

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Parafii, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

  • Publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Parafii interakcję z Serwisem w postaci:

  • Akceptacji do publikacji treści w postaci wpisów intencji mszalnych złożonych przez Usługobiorcę,

  • publikowania własnych treści w postaci wpisów intencji mszalnych,

  • zarządzania, edycji i usuwania wpisów intencji mszalnych,

  • konfiguracji funkcjonowania Serwisu w zakresie terminów wyświetlanych intencji mszalnych, terminów przyjmowania nowych intencji mszalnych, jak i ustalania godzin intencji mszalnych oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez Usłługodawcę, 

 • Serwis udostępnia Parafii posiadającej aktywne Konto dane kontaktowe Usługobiorcy w postaci:

  • Adresu e-mail

  • Telefonu kontaktowego

  • Imienia i Nazwiska

 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe,

  • złożona przez Usługobiorcę rezerwacja intencji mszalnej w Serwisie wymaga akceptacji przez Parafię posiadającą aktywne Konto,

  • Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Usługodawcę treści złożonej rezerwacji intencji mszalnej Parafii,

  • Usługobiorca wyraża zgodę na publikację treści złożonej intencji mszalnej jako widocznej publicznie dla pozostałych Usługobiorców oraz użytkowników, po jej akceptacji przez Parafię

  • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż treść złożonej intencji mszalnej może zostać zmodyfikowana przed jej akceptacją przez Parafię, w celu zapewnienia prawidłowej składni językowej, bądź usunięcia treści nieakceptowanych, o których mowa w pkt IV niniejszego regulaminu,

  • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż złożona treść intencji mszalnej może zostać usunięta przez Parafię lub Usługodawcę w przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub w przypadku nie uzyskania akceptacji treści przez Parafię.

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

VI. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 • Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chronionych prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców oraz Parafię, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub Parafii, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców oraz Parafii.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 667 823 714

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

parafiaplus.pl

Uwaga! Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.